Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

Mål og indsatsområder

Udgangspunktet for mål og indsatsområder er den dialogaftale som Skovlyset årligt indgår med Psykiatri- og Misbrugsafdelingen i Herning Kommune. 

Udfra dialogaftalen afholdes Cafe-seminarer for Skovlysets ansatte, og her evalueres dels på de mål og handlinger som har fundet sted i den forløbne periode, og der aftales nye mål og indsatsområder for det efterfølgende år.


Skovlyset har udarbejdet følgende mål og indsatsområder for 2010-2011:


RECOVERY:

Målet er at Skovlysets medarbejdere, beboere og pårørende bliver mere opmærksomme på recovery perspektivet og aktivt kan være med til at få ”recovery tanken” ispilsat i den daglige praksis på Skovlyset.

SUNDHED:

Skovlyset skal være et tilbud der sætter fokus på SUNDHED. Vi antager at vi med dette fokus og en aktiv indsats kan være med til at under-støtte livsstilsændringer hos personer med psy-kisk sygdom.

Målet er at kunne lave gruppetilbud og individuelle indsatser på områderne:
• Kost
• Bevægelse
• Rygestop/nedsættelse

Der skal afvikles minimum 1 tilbud indenfor hvert område i løbet af 2010.
Målgruppen er beboerne og borgere udefra.

Målet med Livsstilsprojektet er at øge tilgængeligheden til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med psykisk sygdom.
Målgruppen er beboere og borgere udefra.

CAFE BØG:

I Cafe Bøg arbejdes der med følgende mål:
• Høj kundetilfredshed
• Et mad koncept der under-støtter sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsre-laterede sygdomme.
• Fremme og fastholde et Cafemiljøet (ikke institutionspræg) der indbyder til en god mad oplevelse og muligheden for at etablerer nye venskaber.
• At driften balancerer over en 4 års periode.

SYGEFRAVÆR:
Målet er at nedsætte sygefraværet, så der ved udgangen af 2010 er under 7 dages fravær i gennemsnit pr. medarbejder pr. år. Vi har erfaring for at højt tilstedevær på arbejdspladsen giver bedre trivsel hos medarbejderne, en høj faglig kvalitet i opgaveløsning, tilfredse beboere og en stabil og sikker, men fleksibel drift.

AKTIVITETER:

Det overordnede mål for aktivitetsdelen er at tilbyde aktiviteter der skaber mulighed for nye venskaber og bryde den sociale isolation. Der skal udbydes nye sundhedsfremmende aktivitetstilbud, hvor der er fokus på kost, motion, rygning og ændring af livsstilsvaner.
Målet for værestedet er at opbygget et aktivitetstilbud med større grad af brugerinvolvering.
Målet for PS-Guppen er at få en mere brugerstyret aktivitetsdel, der har minimum 10 deltagere både tirsdag og torsdag.

AFLASTNING:

At flere borgere får dækket deres behov for aflastning, afklaring og enkelt nats overnatninger.
At være aktiv part i at finde løsninger i socialpsykiatrien der tilgodeser behovet for aflastning, afklaring og overnatningsbehov, indtil de ønskede pladser er etableret i 2013.