Forside     Skovlyset     Bolig     Kulturhuset     Cafe Bøg     Medarbejdere     Livsstils Huset  

praktikbeskrivelse - pædagogstuderende

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Skovlyset

Skovvænget 2 A

7400 Herning

96285300

slybolig@herning.dk

www.skovlyset-herning.dk

Dorte Påskesen

Else Gro Nygaard (praktikansvarlig)

Herning Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

a)   Antal børn/unge /voksne

b)   Aldersgruppe

c)    Antal stuer / afdelinger

d)   Åbningstid

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a) Skovlyset har 28 permanente pladser, og 2 fleksible boliger, til midlertidigt ophold.

b) 25-72

c) 1 Team

d) Skovlyset er et døgndækket tilbud.

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Skovlysets lovgrundlag i det døgndækkende tilbud, er loven almen nyttig bolig loven § 105 og der laves handleplan efter § 141. Der bevilliges ydelser efter servicelovens § 85.

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Den aktuelle beboergruppe er pt. beboere med psykiske / fysiske og sociale problemer. Det kan udover den psykiatriske lidelse, være somatiske lidelser,  dobbeltdiagnoser og eventuelt hjerneskade. Skovlysets boligdel henvender sig voksne beboere der har brug for et længere varende tilbud og som har brug for individuel støtte, hjælp og bistand til at leve i selvstændig bolig. Målgruppen er borgere med betydelig nedsat funktionsevne og / eller misbrugs problematikker. Aktivitets delen er for de, der har brug for et aktivitets tilbud eller tilbud om praktik med henblik på en eller anden form for job eller beskæftigelse fremadrettet.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

 

Skovlysets ideologi:

På Skovlyset tror vi på at den enkelte kan komme sig helt eller delvis efter psykisk sygdom. Derfor arbejder vi med det sigte, at aktiviterne skal være med til at fremme den enkelte borgers selvstændighed og medborgerskab således at borgeren gives de bedste muligheder for at blive integreret socialt og derigennem få mulighed for ”at komme sig” – recovery.

 

 

 

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedshjælper, rengøringsassistenter, sekretær, pedel, økonomisk rådgiver, kok og ernæringsassistent.

 

 

 

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Pædagogisk grunduddannelse:

x

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 

 

 

 


Diplomuddannelse

 

 

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

 

 

 

 

 

Navne:     Inger Storgaard – Mette Pilely Knudsen

 

 

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Herning kommunes visitation, Psykiatere, distriktspsykiatri, diverse sygehusafdelinger, Socialpsykiatrisk Center, hjemmesygeplejen, praktiserende læger, sagsbehandlere, kriminalforsorgen, bistandsværger, plejefamilie.

 

 

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Den studerende indgår i personalegruppen på lige fod med det faste personale, dog er der visse undtagelser m.h.t medicinadministration omkring den enkelte beboer.

 

 

 

 

 

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Nej, der er altid mindst 2 på vagt med den studerende. Den studerende er både i dag / aftenvagt, og max hver 3. weekend.

 

 

 

 

 

 

Øvrige oplysninger

Den studerende er med til at dække vagter i helligdagene, dog forventes der ikke, at den studerende arbejde aften d. 24/12 og 31/12.

 

 

 


 

 

 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen.  Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

 

                                                                              Primær:                    Sekundær:

·                                 

 

 

 

Dagtilbudspædagogik                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


·                                  Skole- og fritidspædagogik                                                                                                  

x

 

 

 

 

 


·                                  Social- og specialpædagogik                                                                    

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

x

                                                      

 

 

 

1) Kreative udtryksformer.

x

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

x

x

4) Medier og digital kultur.

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

 

 

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 

 

 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

 

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

 

 

 

 

 

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

 

 

 

 

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)

 

 

 

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

c)

Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 


 

 

 

 

Uddannelsesplan 2. praktik - Social- og specialpædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale,

kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner,

 

 

 

 

 

 

professionsetik og pædagogiske værdier,

analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber,

 

 

 

 

 

 

konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd,

vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder,

 

 

 

 

 

 

bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis og

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv og

 

 

 

 

 

 

hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

 

 

 

 

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

 

 

c)

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

 

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 


 

 

 


Uddannelsesplan 3. praktik - Social- og specialpædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Vidensmål: studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

Den institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser

agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer,

At Skovlysets souschef vil gennemgå den organisatoriske del og de ledelsesmæssige rammer der gør sig gældende for Skovlyset. Derigennem vil den studerende opnå en forståelse for, hvordan det foregår i den daglige praksis

 

 

forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder,

foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet,

Skovlyset tilbyder muligheden for at arbejde med flere socialpædagogiske teorier, såsom recovery, stemmehøring, voldsforbyggelse, kommunikation mm.

 

 

tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde,

indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger,

Vi er et stort tværfagligt team, hvor der vil være rig mulighed for at samarbejde med andre faggrupper og derigennem opnå ny viden.

opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende,

redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mangefacetteret samarbejde,

Identificere og forholde sig kritisk til egne og andres normer, værdier og normalitets begreber.

forandringsprocesser og innovation,

deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Anvende begreber som trivsel, udvikling, livskvalitet og recovery.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Den studerende udarbejder de obligatoriske mål og via vejledning og samarbejde med det tværfaglige team, opnår den studerende viden om det socialfaglige arbejde. Derudover skal den studerende arbejde med sin logbog, der skal bruges til vejledning samt til egen læring. Den studerende deltager i hver vagt i reflektions ” runden”.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

”Recovery på dansk”. – Pernille Jensen.    ”Giv stemmerne mening” – Marius Romme.    ” Socialpsykiatri,- et systemisk perspektiv”.         ” Relation og kommunikation”.  ” Samvær og samtale,- med mennesker i sindlidelse”  - Robert Frank.

 

 

 

 

 

 

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Målene samles og evalueres og her drøftes videre forløb sammen med vejleder og praktikvejleder.

 

 

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

 

 

 

 

 

 

a)   Der arbejdes professionelt med den studerendes mål. Den studerende er selv ansvarlig for, hvad der skal drøftes til vejledning, og selv at tage referat fra vejledning.

 

 

 

b)   Der afholdes skemalagt vejledning ugentligt ca 1 time, og det er praksis, at der også gives vejledning ad hoc.

– Derudover har vi planlagt et fælles forløb med de øvrige studerende og elever, og her skabes et læringsforum, hvor der gives undervisning og vejledning i relevante emner, ud fra de ønsker og behov gruppen finder frem til.

 

 

 

c)    Den studerende skal gøre sin portfolio tilgængelig for vejleder.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer at den studerende er engageret, positiv og udviser lyst til at arbejde med sig selv og indgå i et fagligt fællesskab. Det betyder bl.a. at den studerende deltager aktivt og bidragende i ” refleksionsrunden” hver dag / aften. 

På Skovlyset har vi gennem flere år arbejdet med en overordnet sundhedspolitik som også afspejles i den daglige praksis og mødet med beboeren. Det betyder, at man som ansat og studerende på Skovlyset er opmærksom på at støtte op om de sundhedsrettede tilbud der findes, og at man ligeledes er en god og tydelig rollemodel for at støtte beboeren i det sunde valg.

Ligeledes forventer Skovlyset, at du arbejder med din kommunikation, således at du er tydelig, strukturereret og ansvarlig i relationsarbejdet, fx ved at overholde aftaler, møde til tiden osv.

 

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

 

Den studerende kan se sin vagtplan min. 4 uger fremadrettet.

 

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Skovlyset vil som det første, tage kontakt til den studerende - ved bekymring. Hvis det skønnes relevant, kontaktes uddannelses institutionen.

 

 

 


 

 

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

 

 

 

 

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Hvis den studerende har brug for dokumentation via billeder / video, skal der altid indhentes skriftlig tilladelse fra den pågældende beboer.

 

 

Kontaktperson for den studerende

Inger Storgaard   -  Mette Pilely Knudsen